Asclepias curassavica L.  
Family: Apocynaceae
Asclepias curassavica image
Forest & Kim Starr  
Asclepias curassavica image
Lloyd Gomez  
Asclepias curassavica image
Alexander Rodríguez  
Asclepias curassavica image
Václav Hanzlík  
Asclepias curassavica image
Forest & Kim Starr  
Asclepias curassavica image
Glenn and Martha Vargas  
Asclepias curassavica image
Dean Wm. Taylor  
Asclepias curassavica image
Michael Kesl  
Asclepias curassavica image
Marie Fourdrigniez  
Asclepias curassavica image
Alexander Rodríguez  
Asclepias curassavica image
Enrique Moreno & David Roubik  
Asclepias curassavica image
Andres Hernandez  
Asclepias curassavica image
Andres Hernandez  
Asclepias curassavica image
Andres Hernandez  
Asclepias curassavica image
Andres Hernandez  
Asclepias curassavica image
Andres Hernandez  
Asclepias curassavica image
Andres Hernandez  
Asclepias curassavica image
Andres Hernandez  
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image
Asclepias curassavica image